Comisión Executiva

Principais competencias da Comisión Executiva:

 

. Coñecer a orde do día das sesións ordinarias do Consello de Administración, cunha antelación mínima de cinco días, así como ser informada Das sesións extraordinarias con anterioridade á súa celebración.

 

. Recibir información sobre a actividade do Consorcio e analizar, estudar e preparar os acordos que deban ser adoptados polo consello.

 

. Ser informada Das decisións adoptadas polo presidente do Consorcio no exercicio das competencias e facultades que lle delegou o Consello de Administración.

 

. Propor ao Consello de Administración do Consorcio as medidas necesarias para o seu mellor funcionamento, no cumprimento dos seus fins.

 

. Acordar, no seu caso, a constitución de comisións deliberantes e de estudo, de carácter temporal, para informar sobre temas relevantes acerca dos que deban adoptar acordos os órganos de goberno e administración do Consorcio.

 

. Elaborar o Regulamento Orgánico e de Funcionamento Interno do Consorcio, e propor ao Consello de Administración a programación anual da súa actividade e a relación de postos de traballo e das súas formas de provisión, que serán aprobadas polo Consello de Administración, conforme á normativa de aplicación.

 

. Informar, antes da súa aprobación polo Consello de Administración, a proposta de orzamento anual do Consorcio e a liquidación do orzamento anual. As competencias delegadas polo Consello de Administración serán definidas no Regulamento Orgánico regulador da Comisión Executiva do Consorcio.

 

 

Presidente
D. Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela


Vogais
D. Juan Ángel Esteban Paul 
Inspector xeral do Ministerio de Facenda e Función Pública
D. Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia


Secretario
D. José Ramón Alonso Fernández
Secretario do Concello e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela


Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

D. Alejandro Sánchez-Brunete Varela

Concelleiro do Concello de Santiago

Dna. Marta Lois González
Concelleira do Concello de Santiago

D. Juan Ramón González Carnero

Interventor do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela e interventor do Concello de Santiago de Compostela

Dna. Belén Hernández Lafuente

Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Asiste por invitación da presidencia:

Dna. Goretti Sanmartín Rei
Concelleira do Concello de Santiago