Consello de Administración

Principais competencias do Consello de Administración:

-A formulación de propostas ao Real Padroado

-A aprobación das actuacións e proxectos consensuados

-A aprobación da programación plurianual e do presuposto anual

-A aprobación do regulamento orgánico e de funcionamento interno

 

Presidente
D. Xosé Antón Sáchez Bugallo

Alcalde de Santiago de Compostela

 

Vicepresidentes

Dna. María del Pilar Paneque Sosa

Subsecretaria do Ministerio de Facenda e Función Pública

D. Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia

 

Vogais

D. Jesús Manuel Gómez García

Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dna. Andrea Gavela Llopis

Subsecretaria do Ministerio de Cultura e Deporte 

D. Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia

 

Conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia

 

D. Alejandro Sánchez-Brunete Varela

Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

Dna. Marta Lois González

Concelleira do Concello de Santiago de Compostela

 

Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

D. José Ramón Alonso Fernández

Secretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

Dna. Belén Hernández Lafuente

Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

D. Juan Ramón González Carnero

Interventor do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela e interventor do Concello de Santiago de Compostela

 

Asiste por invitación da presidencia:

Dna. Goretti Sanmartín Rei

Concelleira do Concello de Santiago de Compostela